Terms of service

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został sporządzony przez:
FaktoringBroker Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363510, NIP: 634-27-59-346, Regon: 241697365

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FaktoringBroker za pośrednictwem capiwork.com, prawa i obowiązki użytkownika serwisu, prawa i obowiązki FaktoringBroker, zasady odpowiedzialności użytkownika capiwork.com oraz FaktoringBroker , zasady reklamacji oraz wszelkie inne kwestie związane z prowadzeniem serwisu capiwork.com.

3. Regulamin zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Definicje

1. Serwis - Serwis internetowy, działający pod domeną capiwork.com, którego treści są dostępne dla Gości, Użytkowników oraz Usługobiorców za pośrednictwem strony internetowej capiwork.com przy użyciu sieci Internet.

2. Darmowe Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAKTORINGBROKER w ramach Serwisu oraz w oparciu o niniejszy Regulamin, z których Gość lub Zarejestrowany Użytkownik może korzystać bez ponoszenia opłat.

3. Płatne Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAKTORINGBROKER w ramach Serwisu oraz w oparciu o niniejszy Regulamin, z których Zarejestrowany Użytkownik może korzystać po wniesieniu Opłaty.

4. Umowa o Korzystaniu z Płatnych Usług - odpłatna umowa cywilnoprawna zawierana drogą elektroniczną między Użytkownikiem a FAKTORINGBROKER, której przedmiotem jest świadczenie przez FAKTORINGBROKER jednej z Płatnych Usług w ramach Serwisu.

5. Umowa o Korzystaniu z Darmowych Usług- nieodpłatna umowa cywilnoprawna zawierana drogą elektroniczną między Użytkownikiem a FAKTORINGBROKER, której przedmiotem jest świadczenie przez FAKTORINGBROKER Darmowych Usług w ramach Serwisu.

6. Użytkownik – w rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem jest każdy Zarejestrowany Użytkownik oraz Usługobiorca.

7. Zarejestrowany Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, lub osoba fizyczna nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, zarejestrowana w Serwisie. W zakresie w którym niniejszy Regulamin stanowi o składaniu oświadczeń woli przez Zarejestrowanego Użytkownika, w szczególności zaciąganie zobowiązań, pojęcie Zarejestrowany Użytkownik obejmuje także przedstawiciela ustawowego odpowiedniej osoby fizycznej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnej.

8. Usługobiorca – każdy Użytkownik, który jest stroną co najmniej jednej Umowy Świadczenia Płatnej Usługi.

9. Gość - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, lub osoba fizyczna nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego odwiedzająca capiwork.com, niebędąca zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, korzystająca z usług oferowanych przez FAKTORINGBROKER. W zakresie w którym niniejszy Regulamin stanowi o składaniu oświadczeń woli przez Gościa, w szczególności zaciąganie zobowiązań, pojęcie Gość obejmuje także przedstawiciela ustawowego odpowiedniej osoby fizycznej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnej.

10. Konto użytkownika – indywidualne, unikalne konto Użytkownika prowadzone przez FAKTORINGBROKER, zakładane po zarejestrowaniu (wybór hasła oraz nazwy użytkownika) w Serwisie, dostępne jedynie dla Użytkownika lub Usługobiorcy po logowaniu.

11. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

13. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

14. Awaria – stan Systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego do świadczenia usług w ramach Serwisu, mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Serwisu lub ich składowych, niezgodnie z założeniami określającymi poprawne działanie Serwisu lub usług świadczonych w ramach Serwisu, widoczny dla Użytkownika.

15. Opłata - należność Usługobiorcy wobec FAKTORINGBROKER z tytułu zawartej Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług, w wysokości określonej w aktualnym indywidualnym Cenniku dla Płatnych Usług.

16. Cennik - zbiór określający wysokość aktualnych Opłat pobieranych z tytułu świadczenia Płatnych Usług dostępnych w ramach Serwisu, dostępny na stronie internetowej Serwisu.

17. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na stronie capiwork.com.

18. Aplikacja – część serwisu, w której Zarejestrowany Użytkownik może tworzyć nowe projekty, lub zarządzać już utworzonymi.

19. Projekt – zbiór zadań, wzajemnie od siebie zależnych prowadzących do osiągnięcia założonego celu.

20. Zadanie – składowa część projektu, przypisana do wykonania konkretnemu pracownikowi przez Zarządzającego Projektem. Ma określoną datę rozpoczęcia i zakończenia, można dla niej określić również bufor.

21. Zarządzający Projektem – Użytkownik, który stworzył projekt. Ma możliwość dodawania/usuwania zadań, określania daty ich rozpoczęcia oraz zakończenia, buforów, powiązań między zadaniami oraz zlecania ich wykonania Pracownikom. Dodatkowo, ma możliwość nadania Funkcji Nadzorcy.

22. Pracownicy (Współpracownicy) – Użytkownicy, którzy założyli swoje konta poprzez zaproszenie przesłane przez Zarządzającego Projektem. W projekcie do którego zostali zaproszeni mają wgląd w udostępnione przez Zarządzającego Projektem informacje oraz możliwość raportowania. Każdy z Pracowników, po zarejestrowaniu własnego konta, może tworzyć własne projekty.

23. Funkcja nadzorcy – szczególne uprawnienia Pracownika nadane przez Zarządzającego Projektem. Pozwala na wgląd w szczegóły projektu, bez możliwości ich edycji.

24. Bufor – dopuszczalne opóźnienie zadania, określone w dniach.

25. Diagram – graficzne przedstawienie zarządzania projektem przy pomocy metody PERM/CPM z uwzględnieniem poszczególnych jego etapów (zadań) wraz z występującymi pomiędzy nimi powiązaniami.

III. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu

1. Wszelkie usługi świadczone przez FAKTORINGBROKER za pośrednictwem Serwisu świadczone są drogą elektroniczną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

2. Treści umieszczone w Serwisie dostępne są dla Użytkowników oraz Gości za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę internetową capiwork.com.

3. Przed zawarciem Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług jak i Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług, FAKTORINGBROKER udostępnia Użytkownikom Regulamin oraz umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Każdy Zarejestrowany Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili rejestracji w Serwisie, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Gość, korzystając z Aplikacji akceptuje Regulamin.

5. FAKTORINGBROKER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu odpowiednio na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6. O zmianie Regulaminu FAKTORINGBROKER zawiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Serwisu.

7. Zarejestrowani Użytkownicy oraz Usługobiorcy zostaną powiadomieni o zmianie niniejszego regulaminu również drogą mailową.

8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji przekazanej Użytkownikowi zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. III ust. 6 i 7 niniejszego regulaminu.

9. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług. Jeżeli mimo braku akceptacji Użytkownik skorzysta z Serwisu po zmianie Regulaminu – jest to równoznaczne z akceptacją treści zmienionego Regulaminu.

10. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Płatnych Usług z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu, w sposób wskazany w ust. 6 i 7 powyżej. Jeżeli mimo braku akceptacji Usługobiorca korzysta skorzysta z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług po zmianie Regulaminu – jest to równoznaczne z akceptacją treści zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej powinno mieć pod rygorem nieważności formę pisemną zawierającą odręczny podpis.

11. Niniejszy Regulamin został napisany w języku polskim, który jest językiem właściwym do wszelkich czynności prawnych podejmowanych w związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu za pośrednictwem strony internetowej

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, umożliwiającym skorzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu za pośrednictwem strony internetowej capiwork.com:

1. Komputery

 • Mac:
  • Intel Mac OS od wersji X 10.7
  • przeglądarka Safari od wersji 6
 • PC:
  • systemy operacyjne Windows: XP, Vista, 7, 8
  • przeglądarki: Internet Explorer od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 16, Google Chrome od wersji 1, Opera od wersji 12, safari od wersji 6

2. Urządzenia mobilne

 • Android 4 lub wyższy
 • iOS 5 lub wyższy
 • Windows Phone 8 lub wyższy

V. Uprawnienia użytkowników i rejestracja w serwisie

1. W ramach Serwisu FAKTORINGBROKER oferuje Użytkownikom Płatne Usługi lub Darmowe Usługi.

2. Z Darmowych Usług oferowanych przez FAKTORINGBROKER w ramach Serwisu mogą w ograniczonym stopniu korzystać Goście. Użytkownicy, poprzez zawarcie z FAKTORINGBROKER Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług otrzymują dostęp do pełnej funkcjonalności.

3. Z Płatnych Usług mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy oraz Usługobiorcy, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W celu zarejestrowania się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu

5. Warunkiem koniecznym rejestracji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól rejestracyjnych.

6. Procedura rejestracyjna obejmuje również złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Informacji handlowych, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Po zarejestrowaniu oraz potwierdzeniu adresu e-mail zostaje automatycznie aktywowane Konto Użytkownika.

8. Adres e-mail użytkownika zostaje zweryfikowany poprzez otwarcie strony, do której link zostanie wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail.

VI. Konto użytkownika

1. Dla Zarejestrowanego Użytkownika oraz Usługobiorcy Serwisu FAKTORINGBROKER prowadzi indywidualne konto, które nie może być udostępniane innym Użytkownikom.

2. W ramach konta rejestrowane są dane związane z korzystaniem przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę z Serwisu.

3. Z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 5 Regulaminu Zarejestrowany Użytkownik lub Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności swojego konta każdorazowo po wpisaniu hasła i adresu e-mail, które zostały wskazane podczas procesu rejestracji w Serwisie (w formularzu rejestracyjnym). W przypadku dokonania zmiany hasła lub adresu e-mail, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, podczas logowania do konta Moje Konto należy podać zmienione dane.

4. Zarejestrowani Użytkownicy/Usługobiorcy, mogą skorzystać z opcji zapamiętania hasła i loginu, która pozwala na automatyczne zalogowanie się do konta bez konieczności każdorazowego wpisywania hasła oraz adresu e-mail. Aby skorzystać z opcji zapamiętywania hasła i loginu, podczas logowania do konta Moje konto należy zaznaczyć pole „Zapamiętaj mnie”.

5. W celu uzyskania nowego hasła do konta Moje konto należy wybrać opcję „Zapomniałem hasła”, podać adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie inne żądane dane. Po dokonaniu powyższych czynności Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca otrzyma na wskazany adres e-mail nowe wygenerowane automatycznie hasło. Dotychczasowe hasło zostanie dezaktywowane.

6. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca zobowiązuje się do nie udostępniania hasła do konta innym osobom.

7. FAKTORINGBROKER nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub udostępnienie przez Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcę hasła oraz loginu osobom trzecim oraz za wynikłe stąd szkody.

8. FAKTORINGBROKER zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:

a. uzasadnionego podejrzenia, że Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca, bądź inna osoba podająca się za Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcę, narusza postanowienia Regulaminu bądź postępuje niezgodnie z normami prawa i powszechnie obowiązującymi zwyczajami,

b. w innych sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem.

9. W przypadku o którym mowa w pkt VIII.8.a. powyżej, FAKTORINGBROKER niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyjaśnienia stanu sprawy. Po dokładnym wyjaśnieniu okoliczności FAKTORINGBROKER usunie blokadę dostępu Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy do konta, bądź wypowie ze skutkiem natychmiastowym Umowę Na Korzystaniu z Płatnych Usług lub Umowę o Korzystaniu z Darmowych Usług, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu.

10. Zarejestrowani Użytkownicy oraz Usługobiorcy są uprawnieni do skasowania konta w dowolnym czasie.

11. Usunięcie konta skutkuje utratą możliwości skorzystania z funkcji i usług oferowanych Zarejestrowanym Użytkownikom w ramach Serwisu, a w stosunku do Usługobiorcy skutkuje ponadto rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym wszystkich Umów o Korzystaniu z Płatnych Usług, których danych Usługobiorca jest stroną.

VII. Ogólne zasady świadczenia usług

1. Korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem capiwork.com jest możliwe na lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostęp do aplikacji jest możliwy drogą elektroniczną i nie wymaga rejestracji. Zapisanie stworzonego projektu wymaga jednak, utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika.

3. Użytkownik (Zarządzający Projektem) w ramach aplikacji, ma możliwość zapraszania do stworzonego przez siebie projektu Współpracowników.

4. Każdy z Współpracowników, aby korzystać z Aplikacji, musi zarejestrować własne, darmowe Konto Użytkownika poprzez link przesłany na adres mailowy udostępniony przez Zarządzającego Projektem. Współpracownik, który aktywuje swoje konto, ma możliwość korzystania z Darmowych Usług (np. tworzenie własnych projektów, zapraszanie współpracowników).

5. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników (w tym Współpracownicy, zaproszeni do projektu przez Zarządzającego Projektem) mogą po w niesieniu opłaty korzystać z Płatnych Usług (szczegółowy opis Płatnych Usług znajdują się w punktach X oraz XI niniejszego Regulaminu).

6. Zarządzający Projektem ma możliwość nadania Współpracownikowi funkcji Nadzorcy projektu.

7. Funkcja Nadzorcy, daje współpracownikowi pełny wgląd w zaplanowane w projekcie zadania i raporty Współpracowników. Nadzorca nie może jednak edytować wspomnianych danych.

VIII. Świadczenie darmowych usług

1. Z Darmowych Usług może korzystać każdy zarejestrowany użytkownik oraz Gość.

2. W ramach darmowych usług, Użytkownik lub Gość może stworzyć jeden projekt, składający się z 5 zadań i zaprosić do udziału do 3 współpracowników.

3. Projekty mogą być przygotowane w skali numerycznej (ilość dni od rozpoczęcia do zakończenia) lub w skali dat (z użyciem dni kalendarzowych).

4. Zarządzający Projektem, mam możliwość ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych zadań, powiązania między nimi oraz Buforów. Ma również wgląd w raporty Pracowników.

5. Pracownicy mają wgląd w daty graniczne oraz powiązania między zadaniami, nie mają jednak dostępu do buforów. Pracownicy mają dodatkowo możliwość raportowania swoich postępów.

6. Szczególnym rodzajem uprawnień jest funkcja Nadzorcy, może ona zostać nadana pracownikowi, przez Zarządzającego Projektem. Nadzorca ma pełen wgląd w daty graniczne, Bufory, powiązania oraz raporty w projekcie w którym nadano mu uprawnienia Nadzorcy.

IX. Zawarcie i rozwiązanie umowy o korzystaniu z darmowych usług

1. Umowa o Korzystaniu z Darmowych Usług zostaje zawarta z chwilą rejestracji w serwisie.

2. Umowa o Korzystaniu z Darmowych Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem regulacji odnoszących się do świadczenia Płatnych Usług, stanowią treść Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług.

4. Zarejestrowany Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez usunięcie konta Moje konto, na zasadach określonych w pkt. VI ust. 10 i 11 niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

5. FAKTORINGBROKER ma prawo rozwiązać Umowę o Korzystaniu z Darmowych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług serwisu capiwork.com w następujących przypadkach:

a. zgłoszenia przez Zarejestrowanego Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,

b. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,

c. niezaakceptowania przez Użytkownika zmiany Regulaminu.

6. Dla skuteczności wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług przyjmuje się przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres podany w formularzu rejestracyjnym (w stosunku do Użytkownika), a w odniesieniu do FAKTORINGBROKER na adres: pomoc@capiwork.com. Do skuteczności rozwiązania Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług drogą elektroniczną z Gościem, wystarczy, że FAKTORINGBROKER zatrzyma świadczenie Usługi Darmowej.

X. Ogólne zasady świadczenia płatnych usług

1. W ramach Serwisu FAKTORINGBROKER umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom oraz Usługobiorcom korzystanie z Płatnych Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Płatnych Usług wskazane są w pkt XI. Regulaminu.

3. Odpłatna Usługa jest świadczona przez Usługodawcę na podstawie zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Usługobiorcą Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług.

4. Umowę o Korzystaniu z Płatnych Usług może zawrzeć wyłącznie Użytkownik posiadający konto.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 3 powyżej, następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidulanego konta użytkownika.

6. Złożenie przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Usługobiorcę oświadczenia w formie elektronicznej o zawarciu Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i aktualnego Cennika a także zobowiązuje do jego przestrzegania.

7. Postanowienia Regulaminu zawierające ogólne zasady świadczenia Płatnych Usług oraz szczegółowe zasady świadczenia indywidualnych Płatnych Usług stanowią treści Umowy o Korzystaniu z Płatnej Usługi.

8. Czas trwania Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług, warunki rozwiązania tych umów a także wysokość i zasady płatności Opłaty są określane dla każdej Płatnej Usługi w Regulaminie, i/lub oddzielnie w odrębnym regulaminie danej i/lub Cenniku.

9. Aktywacja Płatnych Usług następuje za pośrednictwem Serwisu. W celu aktywacji Płatnej Usługi Użytkownik musi zalogować się na portalu i w zakładce Moje Konto wybrać odpowiednią usługę.

10. Z tytułu korzystania z Płatnych Usług Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty.

11. Z uwagi na sposób płatności Płatne Usługi oferowane są w formie subskrypcji. Subskrypcja usługi polega na możliwości nielimitowanego korzystania z Płatnej Usługi w oznaczonym czasie w zamian za Opłatę.

12. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty z góry w terminie wskazanym w zakładce „Płatności” w Moje Konto lub w terminie przewidzianym na danej fakturze VAT, o ile Usługobiorca zgłosił uprzednio Usługodawcy zapotrzebowanie na wystawienie i dostarczenie przez Usługodawcę takiej faktury VAT za pośrednictwem Moje Konto.

13. Opłatę należną FAKTORINGBROKER z tytułu świadczenia Usług należy uiścić poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem systemu Pay-U (m.in. w formie SMS, przelewu on-line, płatności kartą kredytową) lub innych systemów płatności on- Line (o ile taka możliwość zostanie udostępniona przez FAKTORINGBROKER).

14. Usługobiorca, który poinformował FAKTORINGBROKER o zapotrzebowaniu na dostarczenie mu faktury obowiązany jest do zamieszczenia w Moje Konto wszelkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

15. W sytuacji wyrażenia woli otrzymania Faktury VAT, o czym mowa w ust. 8 powyżej, Usługobiorca upoważnia FAKTORINGBROKER do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

16. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT przez FAKTORINGBROKER na adres mailowy Usługobiorcy.

17. Usługobiorca zobowiązuje się do wydrukowania otrzymanej faktury VAT oraz uiszczenia Opłaty we wskazanym na fakturze terminie.

18. FAKTORINGBROKER ma prawo rozwiązać Umowę o Korzystaniu z Płatnych Usług (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) w trybie natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Płatnej Usługi w następujących przypadkach:

a. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,

b. udostępnienia przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła osobie trzeciej,

c. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

d. nie uiszczenia Opłaty za dane Płatne Usługi.

19. Dla skuteczności wypowiedzenia Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług przez FAKTORINGBROKER przyjmuje się przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres mailowy Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.

20. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (Umowa o Korzystaniu z Płatnych Usług) nie przysługuje konsumentowi (Usługobiorcy) w wypadku rozpoczęcia korzystania z usługi (Płatnej Usługi) przed terminem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy tj. przed upływem dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług.

XI. Szcegółowe zasady świadczenia płatnych usług

XII. Prawa i obowiązki faktoringbroker

1. FAKTORINGBROKER zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług capiwork.com, z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz wystąpienia awarii.

2. FAKTORINGBROKER nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, które zostały spowodowane przez siłę wyższą tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie dostaw prądu, zdarzenia losowe.

3. Usługodawca zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwisu w celach konserwacji po uprzednim powiadomieniu Abonenta drogą elektroniczną.

4. FAKTORINGBROKER dołoży wszelkich starań aby zapewnić Usługobiorcy stały dostęp do wykupionych usług. Za brak możliwości dostępu do serwera, zawiniony przez FAKTORINGBROKER, trwający ponad 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 48 godzin za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.

5. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony capiwork.com, w tym do logo FAKTORINGBROKER, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w capiwork.com, przysługują wyłącznie FAKTORINGBROKER, za wyjątkiem oznaczeń partnerów FAKTORINGBROKER. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących FAKTORINGBROKER, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za uprzednią zgodą FAKTORINGBROKER.

6. FAKTORINGBROKER ma prawo do anonimowej publikacji informacji kierowanych przez Użytkowników zespołu FAKTORINGBROKER, w szczególności: pytań, wskazówek, porad, dotyczących kwestii związanych z technicznym i organizacyjnym funkcjonowaniem capiwork.com, w zakładce „FAQ”.

XIII. Odpowiedzialność

1. FAKTORINGBROKER dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże FAKTORINGBROKER nie odpowiada za niezależne i niezawinione specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@capiwork.com.

2. FAKTORINGBROKER nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Serwisu, w tym m.in. treści, które umieszcza w nim umieszcza, swoje działania powodujące powstanie Awarii, uszkodzeń funkcjonalności Serwisu, nieuprawnionego wykorzystywania aplikacji itp.

4. FAKTORINGBROKER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze, opinie, recenzje itp. umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

5. FAKTORINGBROKER bezwzględnie zakazuje umieszczania na podstronach Serwisu jakichkolwiek wulgarnych lub obraźliwych lub komercyjnych treści, w tym m.in. treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, uwłaczającym godności i/lub powszechnie uznawanych za obelżywe / budzących społeczne zgorszenie, treści o charakterze pornograficznym, terrorystycznym, nieprawdziwym, nielegalnym, propagującym przemoc, naruszającym powszechnie uznane obyczaje, wyznanie, naruszające interes FAKTORINGBROKER lub jego partnerów, promujące podmioty trzecie, treści komercyjne, spam itp. („Treści zakazane”).

6. FAKTORINGBROKER zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy, opinii, recenzji, umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

7. FAKTORINGBROKER, który otrzymał wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

8. FAKTORINGBROKER nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez siłę wyższą tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie dostaw prądu, zdarzenia losowe.

9. FAKTORINGBROKER zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji po uprzednim powiadomieniu Uzytkownika drogą elektroniczną.

10. FAKTORINGBROKER dołoży wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikowi stały dostęp do wykupionych Usług. Za brak możliwości dostępu do Serwisu, zawiniony przez FAKTORINGBROKER, trwający ponad 48 godzin FAKTORINGBROKER zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 7 dni za każde rozpoczęte 48 godziny przerwy.

11. FAKTORINGBROKER nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

XIV. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. FAKTORINGBROKER przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika/Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowa o Korzystaniu z Darmowych Usług/Płatnych Usług), które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika FAKTORINGBROKER stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z oznaczoną opcją otrzymywanie informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Zarejestrowany Użytkownik/Usługobiorca ma swobodny dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania i usuwania.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu zawiera Polityka Prywatności, dostępna na stronie główne, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

XV. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez FAKTORINGBROKER w ramach Serwisu należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres: FaktoringBroker sp. z.o.o., ul. Sobieskiego 27, 40-082 Katowice lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@capiwork.com.

2. Reklamacje rozpatruje FAKTORINGBROKER.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, oraz login użytkownika),

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje, nie zawierające danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

5. FAKTORINGBROKER ma prawo do nie uwzględnienia reklamacji jeśli Użytkownik nie spełnił wymogów opisanych w Regulaminie, w szczególności w przypadku, gdy nie wprowadzi do protokołu rejestracyjnego konta danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6. FAKTORINGBROKER rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez FAKTORINGBROKER oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź FAKTORINGBROKER wymaga uzasadnienia.

7. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się ją za uwzględnioną.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz Umowa o Korzystaniu z Darmowych Usług oraz Umowa o Korzystaniu z Płatnych Usług podlegają prawu polskiemu.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy o Korzystaniu z Darmowych Usług oraz Umowy o Korzystaniu z Płatnych Usług podlegają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby FAKTORINGBROKER.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2014

Załącznik do regulaminu: Privacy policy